NIC Filipino |  Impormasyon at Konsultasyon para sa mga Dayuhan

Impormasyon at Konsultasyon para sa mga Dayuhan

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon sa pakikipagugnayang internasyonal, atbp.

Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod

Internet Corner

Oras na bukas: 09:00 – 19:00 Nakalaang oras:  Pwedeng arkilahin ang mga computer ng 15 minuto. Maaring habaan ang paggamit ng tig-15 minuto kung walang ibang bisita na naghihintay gumamit ng computer. Upa: Computer ay 100 yen kada 15 minuto. Kung gustong mag-print: 10 yen kada pahina (black and white, A4 lamang), 50 yen kada […]

Pamphlet Boxes

Kamakailan ay dinamihan namin ang mga pamphlet boxes sa pasilyo malapit sa NIC Information Counter at gusto namin ipaalam sa mga grupo na kabilang sa internasyonal na pakikipagtulungan at pakikipagugnayan na nakabase sa Nagoya na itong mga pamphlet boxes ay pwede nilang magamit para maipalam nila sa lahat ang kanilang mga gawain.